Sosiaalipedagoginen koiratoiminta -koulutus

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta -koulutuksessa saat valmiuksia tukea koiran kanssa työparina yksilön sosiaalista kasvua ja toimijuutta ohjatun luovan ryhmätoiminnan keinoin. Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koiran ominaisuuksia hyödynnetään itsetuntemuksen lisäämiseen, vuorovaikutustaitojen parantamiseen sekä yksilön toimijuuden vahvistamiseen. Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan kohderyhmät kuten myös työympäristöt ovat moninaiset, esimerkiksi varhaiskasvatus, nuorisopalvelut, perhe- ja sosiaalityö, mielenterveys- ja päihdetyö, lastensuojelu, seurakunnat, koulut, kuntoutus- sekä hoivakodit.

Löydät koulutukseen liittyviä kuulumisia nyt myös sosiaalisen median kautta. Sosped koira -profiili löytyy sekä Instagramista että Facebookista. Tervetuloa seuraamaan!

Ilmoittautuminen

Siirry ilmoittautumislomakkeelle tästä

Lähde: Karoliina Kärkkäinen, sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ohjaaja (Sosped Koira III-kurssi)

Koira-avusteisen työn yleisenä tavoitteena on tuoda iloa ja toimia kokoavana, ryhmähenkeä kohottavana voimana.

Anne Vornanen-Mitrunen

Anne Vornanen-Mitrunen (lähihoitaja, lasten ja nuorten erityisohjaaja, Sosiaalipedagogisen Koiratoiminnan ohjaaja ja koulutuksen koordinaattori) kertoo sosiaalipedagogisesta koiratoiminnasta näin:

Koira-avusteisen työn yleisenä tavoitteena on tuoda iloa ja toimia kokoavana, ryhmähenkeä kohottavana voimana. Koira toimii motivaattorina esim. ryhmän rauhoittamiseen ja itsehillinnän tai itsetunnon kasvattamiseen, sekä työparina oman toiminnan peilaamiseen. Tavoitteena on kasvattaa omatoimisuutta sekä positiivista minäkuvaa.

Koiran kanssa työskennellessä oman toiminnan merkitys toisen hyvinvointiin konkretisoituu. Koiran avulla voi harjoitella tunteensiirtoa. Kun rauhoitut itse, koirakin rauhoittuu. Koiran seurassa empatiakyky kehittyy, vastuun kantaminen lisääntyy ja nuori oppii hoivaamaan ja huolehtimaan toisesta. Koirien kanssa vuorovaikutus on kaksisuuntaista, koirat haluavat ja osaavat esim. lohduttaa tai rauhoittaa ihmistä. Koirat opettavat luontevasti erilaisia asioita, kuten pyytämään ja antamaan anteeksi.

 Koiran kanssa työskentely, mm. siitä huolehtiminen, tuo onnistumisen elämyksiä ja kokemuksia omasta merkityksellisyydestä. Koiran herättämät positiiviset tunteet ovat suuressa roolissa koira-avusteisessa työskentelyssä. Koiran kanssa tehdyistä harjoitteista saadut onnistumisen kokemukset kohottavat itsetuntoa. On todettu, että koiratoiminnassa mukana olleet lapset ovat tutkitusti empaattisempia, sosiaalisempia ja itsevarmempia kuin ilman eläintä toimineet.

Hyödyt

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta –koulutus on aikuisille suunnattu Suomen Hoivakoiran ja Sosped Keskuksen yhteistyönä tuottama täydennyskoulutus. Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koira on ryhmän jäsen ja omistajan työpari. Luovat menetelmät ja elämyksellisyys ovat keskeisiä toimintatapoja. Yleisiä työteemoja ovat esimerkiksi lapsen itsetunnon kohottaminen ja onnistumisen kokemukset, itsesäätely, läsnäolo– ja tunnetaidot sekä erilaiset vuorovaikutustaidot.

Koulutus antaa valmiuksia toimia ammatillisena ryhmänohjaajana koiransa kanssa. Tavoitteellisen työn tuloksena ryhmänjäsenet löytävät uusia voimavaroja ja elämyksiä sekä kehittävät arkitaitojaan: itsetuntemusta, toisten huomioonottamista, onnistumisen kokemuksia, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä uusia ihmissuhteita.

SPKT-ohjaajakoulutuksen (25 op) hyväksytysti suorittanut opiskelija saa oikeuden käyttää SPKT®-tavaramerkkiä tarjoamansa koiratoiminnan yhteydessä, jota valmistunut opiskelija itse ohjaa.

Toteutus

Koulutus on luonteeltaan voimavarakeskeinen ja kokemuksellista oppimista painottava prosessikoulutus. Kukin koirakko rakentaa omaa yksilöllistä ammatillista polkuaan opiskelijaryhmän sekä kouluttajan tuella. Ammattitaitoisten ja kokeneiden kouluttajien lisäksi toisten opiskelijoiden koulutus- ja työkokemusten laaja kirjo tarjoavat mielenkiintoisia kohtaamisia lähijaksoilla. Osana koulutusta opiskelija toteuttaa koiransa kanssa voimaannuttavan harjoitustyön valitsemassaan kohderyhmässä. Kurssilaisilla on henkilökohtainen mentori käytettävissä koulutuksen ajan.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu Sinulle, joka haluat hyödyntää koira-avusteisuutta työssäsi tai suunnittelet esimerkiksi alan yrittäjyyttä. Koulutuksen kautta saat valmiudet toimia sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ohjaajana. Koulutuksen sisällöt tukevat myös opiskelijan henkilökohtaista kasvua, vahvistaen opiskelijan itsetuntemusta sekä luottamusta itseensä ja koiraan työparina.

Sisältö

Koulutus vie osallistujat koira-avusteisen ohjaajuuden ja arvostavan kohtaamisen ytimeen. Koulutuksessa pohditaan toiminnallisin ja luovin menetelmin ohjauksen erityispiirteitä ja haasteita.

Työskentelytavat

Ennakkotehtävät ja kirjallisuuteen perehtyminen, osallistuminen lähiopetusjaksoille, oppimispäiväkirjan pitäminen, lähijaksoihin valmistavien välitehtävien tekeminen, keskustelut henkilökohtaisen mentorin kanssa, särökäynnit ja niiden raportointi oppimispäiväkirjaan, harjoitusryhmätyöskentely oman koiran kanssa, osallistuminen työnohjauksiin ja lopputyö.

Koiran kanssa työskennellessä oman toiminnan merkitys toisen hyvinvointiin konkretisoituu.

Kouluttajat

Vastuukouluttaja koulutusjohtaja Helena Prepula

helena.prepula@gmail.com

Helena on businessmaailmasta (KTM, BBA) kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin pariin kouluttautunut tukiohjaaja (SMS), sosiaalipedagogisen hevos- ja koiratoiminnan sekä joogan ohjaaja (SJL). Helena on yrittäjä Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan –koulutuskonseptin takana ja hän sekä kouluttaa Sosped Koira –koulutuksessa että kehittää ja toteuttaa Suomen Hoivakoira -yrityksensä kautta muita koulutus- ja hyvinvointipalveluita. Helena seuraa aktiivisesti ja laajasti hyvinvointiin liittyviä asioita ja tuo uusimmat tuulet sekä kouluttajat koulutuksen lähijaksoille. Helenaa inspiroi rakkaus koiriin sekä ihmisen sisäiseen voimaantumiseen. Lisätietoa Helenasta löydät osoitteesta hoivakoira.fi

Koulutussihteeri Anne Vornanen-Mitrunen

anne.vornanen-mitrunen@kotikone.fi

Anne on koulutukseltaan lähihoitaja, lasten ja nuorten erityisohjaaja, hyvinvointivalmentaja sekä sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ohjaaja. Anne koordinoi Sosped Koira -koulutusta ja on tarvittaessa opiskelijoiden tukena. Koirat ovat kuuluneet Annen elämään aina ja Annella on omakohtaisia kokemuksia koiran läsnäolon vaikuttavuudesta lapsen ja nuoren elämässä.

Teemakouluttajat

Koulutuksen kullakin lähijaksoilla vierailee useampia työpajan alustajia kouluttamassa paitsi asiaansa – myös erilaisia tapoja ohjata ryhmää ja koiratoimintaa. Kouluttajapaikkansa ovat vakiinnuttaneet koulutuksessa:

Pia Wilhelmi (vastuukouluttaja Saksassa)
Annika Himanen
Eini Hämäläinen
Erja Kumpulainen
Marko Haimilahti
Mirva Heikkinen
Pia Arhio-Lehto
Veera Vähämaa

Lisäksi tuomme lähijaksoille vuosittain vierailevia kouluttajia.

Koiran herättämät positiiviset tunteet ovat suuressa roolissa koira-avusteisessa työskentelyssä.

Koulutuksen sisältö (25op)

1. JAKSO

Minä ja koirani – Oman harjoituksen ja oppimiskäsityksen merkitys

Sosiaalipedagoginen ammatillisuus, itsetuntemus, koira työparina, eettiset periaatteet, koiran valinta ja valmiuksien arviointi, koiran tunnetilojen havainnointi, työturvallisuus, koiran hyvinvointi, Tellington Ttouch -menetelmän mahdollisuudet, sosiaalipedagogisen koiratoiminnan erityispiirteet.

2. JAKSO

Ohjaajana toimimisen tiedot ja taidot

Kohtaaminen ja dialogisuus, sosioemotionaaliset taidot, ryhmästä yhteisöksi, sosiaalinen vahvistaminen, kokemuksellinen oppiminen, luovat menetelmät. Ihminen, tunteet ja yhteisöelämä. Johdanto työnohjaukseen.

EXTRAJAKSO

Erillinen koulutuspäivä

Sosped koirafoorumi

 

3. JAKSO

Tavoitteellinen työote koiran kanssa ja kohderyhmät

Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan laatu, toiminnan tavoitteellisuus, vaikuttavuuden arviointi. Turvallisuusnäkökohdat. Kohderyhmäosaaminen. Sisäistä motivaatiota ja luovuutta tukevan ilmapiirin mahdollistaminen.

4. JAKSO

Sidosryhmäosaaminen ja jatkopolut koulutuksen jälkeen

Markkinointi ja viestintä, ammatilliset verkostot, työparin hyvinvointi, luovat toimijat, jatkokoulutukset, työympäristönä moniammatillinen verkosto. Lopputöiden esittelyt ja valmistujaiset.

Liity uutiskirjeeseemme