"Koirat puhuvat, mutta vain heille, jotka osaavat kuunnella."
- Orhan Pamuk-

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta -koulutus

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta –koulutus on aikuisille suunnattu Suomen Hoivakoiran kehittämä ja tuottama täydennyskoulutus. Koulutuksessa opiskelija saa valmiuksia tukea koiran kanssa työparina yksilön sosiaalista kasvua ja toimijuutta ohjatun luovan ryhmätoiminnan keinoin. Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koiran ominaisuuksia hyödynnetään itsetuntemuksen lisäämiseen, vuorovaikutustaitojen parantamiseen sekä yksilön toimijuuden vahvistamiseen.

Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koira on ryhmän jäsen ja omistajan työpari. Luovat menetelmät ja elämyksellisyys ovat keskeisiä toimintatapoja. Yleisiä työteemoja ovat esimerkiksi asiakkaan itsetunnon kohottaminen ja onnistumisen kokemukset, itsesäätely, läsnäolo– ja tunnetaidot sekä erilaiset vuorovaikutustaidot.

Koulutus antaa valmiuksia toimia ammatillisena ohjaajana koiransa kanssa. Tavoitteellisen työn tuloksena asiakkaat löytävät uusia voimavaroja ja elämyksiä sekä kehittävät arkitaitojaan: itsetuntemusta, toisten huomioonottamista, onnistumisen kokemuksia, vuorovaikutus-, tunne- ja yhteistyötaitoja.

Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan kohderyhmät kuten myös työympäristöt ovat moninaiset, esimerkiksi varhaiskasvatus, nuorisopalvelut, perhe- ja sosiaalityö, mielenterveys- ja päihdetyö, lastensuojelu, seurakunnat, koulut, kuntoutus- sekä hoivakodit.

SPKT-ohjaajakoulutuksen (30op) hyväksytysti suorittanut opiskelija saa oikeuden käyttää SPKT®Ohjaaja-tavaramerkkiä tarjoamansa koiratoiminnan yhteydessä, jota valmistunut opiskelija itse ohjaa.

Löydät koulutukseen liittyviä kuulumisia nyt myös sosiaalisen median kautta. Sosped koira -profiili löytyy sekä Instagramista että Facebookista. Tervetuloa seuraamaan!

Ilmoittautuminen

Siirry ilmoittautumislomakkeelle tästä

Lähde: Karoliina Kärkkäinen, sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ohjaaja (Sosped Koira III-kurssi)

Koira-avusteisen työn yleisenä tavoitteena on tuoda iloa ja toimia kokoavana, ryhmähenkeä kohottavana voimana.

Anne Vornanen-Mitrunen

Anne Vornanen-Mitrunen (lähihoitaja, lasten ja nuorten erityisohjaaja, Sosiaalipedagogisen Koiratoiminnan ohjaaja ja koulutuksen koordinaattori) kertoo sosiaalipedagogisesta koiratoiminnasta näin:

Koira-avusteisen työn yleisenä tavoitteena on tuoda iloa ja toimia kokoavana, ryhmähenkeä kohottavana voimana. Koira toimii motivaattorina esim. ryhmän rauhoittamiseen ja itsehillinnän tai itsetunnon kasvattamiseen, sekä työparina oman toiminnan peilaamiseen. Tavoitteena on kasvattaa omatoimisuutta sekä positiivista minäkuvaa.

Koiran kanssa työskennellessä oman toiminnan merkitys toisen hyvinvointiin konkretisoituu. Koiran avulla voi harjoitella tunteensiirtoa. Kun rauhoitut itse, koirakin rauhoittuu. Koiran seurassa empatiakyky kehittyy, vastuun kantaminen lisääntyy ja nuori oppii hoivaamaan ja huolehtimaan toisesta. Koirien kanssa vuorovaikutus on kaksisuuntaista, koirat haluavat ja osaavat esim. lohduttaa tai rauhoittaa ihmistä. Koirat opettavat luontevasti erilaisia asioita, kuten pyytämään ja antamaan anteeksi.

 Koiran kanssa työskentely, mm. siitä huolehtiminen, tuo onnistumisen elämyksiä ja kokemuksia omasta merkityksellisyydestä. Koiran herättämät positiiviset tunteet ovat suuressa roolissa koira-avusteisessa työskentelyssä. Koiran kanssa tehdyistä harjoitteista saadut onnistumisen kokemukset kohottavat itsetuntoa. On todettu, että koiratoiminnassa mukana olleet lapset ovat tutkitusti empaattisempia, sosiaalisempia ja itsevarmempia kuin ilman eläintä toimineet.

Hyödyt

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta –koulutus on aikuisille suunnattu Suomen Hoivakoiran kehittämä ja tuottama täydennyskoulutus. Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koira on ryhmän jäsen ja omistajan työpari. Luovat menetelmät ja elämyksellisyys ovat keskeisiä toimintatapoja. Yleisiä työteemoja ovat esimerkiksi asiakkaan itsetunnon kohottaminen ja onnistumisen kokemukset, itsesäätely, läsnäolo– ja tunnetaidot sekä erilaiset vuorovaikutustaidot.

Koulutus antaa valmiuksia toimia koira-avusteisena ammatillisena ohjaajana. Tavoitteellisen työn tuloksena asiakkaat tunnistavat voimavarojaan, tavoittavat omaa potentiaaliaan sekä kehittävät arkitaitojaan: itsetuntemusta, toisten huomioonottamista, onnistumisen kokemuksia, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä uusia ihmissuhteita.

Koulutuksen kautta saat valmiudet toimia sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ohjaajana. Koulutuksen sisällöt tukevat myös opiskelijan henkilökohtaista kasvua, vahvistaen opiskelijan itsetuntemusta sekä luottamusta itseensä ja koiraan työparina.

SPKT-ohjaajakoulutuksen (30op) hyväksytysti suorittanut opiskelija saa oikeuden käyttää SPKT®-tavaramerkkiä tarjoamansa koiratoiminnan yhteydessä, jota valmistunut opiskelija itse ohjaa.

Koulutusta on järjestetty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Näin ollen opiskelijalla on mahdollisuus liittyä kouluttautumisen yhteydessä valtakunnalliseen, yli sadan koirakon sosped koiratoiminnan laumaan, josta löytyy inspiroivia hengenheimolaisia ja vertaistukea. Järjestämme verkostollemme myös vuosittain jatkokoulutusta sekä koirakot yhteenkokoavan alumnipäivän.

Toteutus

Koulutus on luonteeltaan voimavarakeskeinen ja kokemuksellista oppimista painottava prosessikoulutus. Kukin koirakko rakentaa omaa yksilöllistä ammatillista polkuaan opiskelijaryhmän sekä kouluttajien tuella. Ammattitaitoisten ja kokeneiden kouluttajien lisäksi toisten opiskelijoiden koulutus- ja työkokemusten laaja kirjo tarjoavat mielenkiintoisia kohtaamisia lähijaksoilla. Osana koulutusta opiskelija toteuttaa koiransa kanssa voimaannuttavan harjoitustyön valitsemassaan kohderyhmässä. Kurssilaisilla on henkilökohtainen mentori käytettävissä koulutuksen ajan.

Kohderyhmä

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta -koulutus on suunnattu Sinulle, joka haluat hyödyntää koira-avusteisuutta työssäsi tai suunnittelet esimerkiksi alan yrittäjyyttä.
Koulutuksen kohderyhmät ulottuvat ”vauvasta vaariin” ja myös työympäristöt ovat moninaiset, esimerkiksi varhaiskasvatus, nuorisopalvelut, perhe- ja sosiaalityö, mielenterveys- ja päihdetyö, lastensuojelu, seurakunnat, koulut, kuntoutus- sekä hoivakodit.

Sisältö ja työskentelytavat

Koulutus vie osallistujat koira-avusteisen ohjaajuuden ja arvostavan kohtaamisen ytimeen. Koulutuksessa pohditaan toiminnallisin ja luovin menetelmin ohjauksen erityispiirteitä ja haasteita.

Tarkempia tietoja koulutuksen teemoista löydät alta >>

Koulutuksen työskentelytapoihin kuuluvat ennakkotehtävät ja kirjallisuuteen perehtyminen, osallistuminen lähiopetusjaksoille, oppimispäiväkirjan pitäminen, lähijaksoihin valmistavien välitehtävien tekeminen, keskustelut henkilökohtaisen mentorin kanssa, havainnointikäynnit ja niiden raportointi oppimispäiväkirjaan, harjoitusryhmätyöskentely oman koiran kanssa, osallistuminen työnohjauksiin sekä lopputyö.

Tavoite

Koulutuksen käytyään osallistuja:

  • Tuntee sosiaalipedagogiikan teoriaa ja keskeiset käsitteet
  • Ymmärtää ja ottaa huomioon sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ammatilliset erityispiirteet
  • Tuntee (ryhmä)toiminnan mahdollisuudet ja erityispiirteet, osaa ohjata sosiaalipedagogista koiratoimintaa turvallisesti, asiakaslähtöisesti ja toiminnan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
  • Osaa tunnistaa asiakkaan sosiaalisen tilanteen, asettaa asiakkaan kanssa tavoitteita ja arvioida vaikuttavuutta
  • Tuntee koiran kanssa työparina tehtävän varhaisen tuen ja sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuudet
  • Pystyy arvioimaan ja kehittämään omia ja koiransa valmiuksia sekä toteuttamaan koiratoimintaa sen mukaisesti (mm. sosioemotionaaliset taidot)
  • Tuntee kokemuksellisen oppimisen sekä luovuutta tukevan ilmapiirin rakentamisen lainalaisuudet (tavoitteellinen työote)
Koiran kanssa työskennellessä oman toiminnan merkitys toisen hyvinvointiin konkretisoituu.

Kouluttajat

Vastuukouluttaja koulutusjohtaja Helena Prepula

helena.prepula@gmail.com

Helena on businessmaailmasta (KTM, BBA) kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin pariin kouluttautunut tukiohjaaja (SMS), sosiaalipedagogisen hevos- ja koiratoiminnan sekä joogan ohjaaja (SJL). Helena on yrittäjä Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan –koulutuskonseptin takana ja hän sekä kouluttaa Sosped Koira –koulutuksessa että kehittää ja toteuttaa Suomen Hoivakoira -yrityksensä kautta muita koulutus- ja hyvinvointipalveluita. Helena seuraa aktiivisesti ja laajasti hyvinvointiin liittyviä asioita ja tuo uusimmat tuulet sekä kouluttajat koulutuksen lähijaksoille. Helenaa inspiroi rakkaus koiriin sekä ihmisen sisäiseen voimaantumiseen. Lisätietoa Helenasta löydät osoitteesta hoivakoira.fi

Teemakouluttajat

Koulutuksen lähijaksoilla vierailee lisäksi erilaisia työpajan alustajia kouluttamassa paitsi teemaansa, myös erilaisia tapoja ohjata ryhmää ja koiratoimintaa.

Koiran herättämät positiiviset tunteet ovat suuressa roolissa koira-avusteisessa työskentelyssä.

Koulutuksen sisältö (30op)

1. JAKSO

Minä ja koirani – Oman harjoituksen ja oppimiskäsityksen merkitys

Sosiaalipedagoginen ammatillisuus, itsetuntemus, koira työparina, eettiset periaatteet, koiran valinta ja valmiuksien arviointi, koiran tunnetilojen havainnointi, työturvallisuus, koiran hyvinvointi, sosiaalipedagogisen koiratoiminnan erityispiirteet. Johdanto työnohjaukseen.

2. JAKSO

Ohjaajana toimimisen tiedot ja taidot

Kohtaaminen ja dialogisuus, sosioemotionaaliset taidot, ryhmästä yhteisöksi, sosiaalinen vahvistaminen, kokemuksellinen oppiminen, luovat menetelmät. Ihminen, tunteet ja yhteisöelämä. Sisäistä motivaatiota ja luovuutta tukevan ilmapiirin mahdollistaminen.

3. JAKSO

Tavoitteellinen työote koiran kanssa ja kohderyhmät

Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan laatu, toiminnan tavoitteellisuus, vaikuttavuuden arviointi. Turvallisuusnäkökohdat. Kohderyhmäosaaminen. Työympäristönä moniammatillinen verkosto.

4. JAKSO

Sidosryhmäosaaminen ja jatkopolut koulutuksen jälkeen

Ammatilliset verkostot, yrittäjyys, tutkiva ja kehittyvä ohjaaja, jatkokoulutus ja alumnitoiminta. Lopputöiden esittelyt ja valmistujaiset.

Sosped koirakatselmus

Koirayhteyteen liittyviä ennakkotehtäviä, katselmuspäivän tehtäviä sekä jälkikäteen tuotettavia tehtäviä.

Sosped koirakoiden metsätuokio

Luontoyhteyteen liittyviä toiminnallisia harjoituksia ja kokemuksellista oppimista.

Liity uutiskirjeeseemme